Regulamin


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę WXQ Kamil Pyziak z siedzibą w Radomiu przy ul. Kościelna 32, 26-600 Radom na rzecz Ogłoszeniodawców usług polegających na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń na portalu radom.xyz
Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia i/lub fotografia musi być zgodna ze stanem faktycznym i odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
Ogłoszeniodawca poprzez publikację ogłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
Portal – serwis internetowy zamieszczony pod adresem https://www.radom.xyz
Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca publikację ogłoszenia na portalu
Ogłoszeniobiorca – właściciel portalu WXQ Kamil Pyziak z siedzibą w Radomiu przy ul. Kościelna 32, 26-600 Radom, zarejestrowana pod nr NIP: 9482344405
Ogłoszenie – informacja przekazana przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem formularza
Formularz – fragment portalu, pozwalający wprowadzać dane przez ogłoszeniodawcę. Formularz znajduje się pod adresem: https://www.radom.xyz

III. ZAMIESZCZANIE I EDYCJA OGŁOSZEŃ

Zamieszczenie Ogłoszenia na portalu radom.xyz wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach portalu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia oraz danych Ogłoszeniodawcy.
Zamieszczane ogłoszenia powinny spełniać następujące parametry:
a) długość Ogłoszenia – maksymalnie 160 znaków
b) napisane w języku polskim
c) istnieje możliwość dołączenia fotografii zgodnej z treścią Ogłoszenia.

IV. CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH I SPOSOBY PŁATNOŚCI

Publikacja ogłoszeń jest bezpłatna lub płatna. Cena ogłoszenia jest wyliczana automatycznie poprzez formularz.
Ceny za ogłoszenia drobne publikowane na portalu radom.xyz są ustalone na podstawie cennika obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia.
Ogłoszeniobiorcy przysługuje prawo do zmiany cen w cenniku, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
Możliwe jest dokonanie płatności za ogłoszenia drobne przelewem bankowym za pośrednictwem szybkich płatności online.
Ogłoszenie zostaje opublikowane po akceptacji Ogłoszeniobiorcy oraz zaksięgowaniu płatności. Ogłoszeniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia akceptacji lub odrzucenia ogłoszenia w terminie do 7 dni od daty zlecenia.

V. REKLAMACJE

Reklamację dotyczącą sposobu i jakości publikowania ogłoszenia Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać Ogłoszeniobiorcy pocztą elektroniczną na adres bok@ogloszenie.online od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia ukazania się zakwestionowanej publikacji.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby dokonującej reklamacji, treść ogłoszenia oraz powód reklamacji.
Ogłoszeniobiorca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca zobowiązuje się do zrealizowania rekompensaty, tj. dodatkowej bezpłatnej publikacji zareklamowanego ogłoszenia.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez radom.xyz usługi Ogłoszenia.
Ogłoszeniobiorca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Ogłoszeniodawcy, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
a) Ogłoszeniodawca złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
b) Ogłoszeniodawca będzie korzystał z usługi Ogłoszenia niezgodnie z jej przeznaczeniem, określonymi parametrami, powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa,
c) Ogłoszeniodawca będzie działał na szkodę innych Ogłoszeniodawców radom.xyz lub użytkowników sieci Internet.
Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie możliwość edycji każdego ogłoszenia, zmiany kategorii lub usunięcia bez ostrzeżenia.
Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach.
Odpowiedzialność Ogłoszeniobiorcy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Ogloszeniodawcę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania zlecenia publikacji Ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Regulamin jest ogólnodostępny w siedzibie Ogłoszeniobiorcy oraz na https://www.radom.xyz/regulamin.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2019 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem